Regulamin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0/09/2013/2014
Dyrektora ZSO 35 w Krakowie z dnia 02.09.2013r.
w sprawie obowiązku elektronicznego wprowadzania
cen i frekwencji uczniów i in. informacji o przebiegu
nauczania i zachowania uczniów do dziennika
dla nauczycieli ZSO 35 w Krakowie.
 
 
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z DZIENNIKA
ELEKTRONICZNEGO
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35
w Krakowie
 
 
Dokumenty powiązane:
1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie;
2. Instrukcja Zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie.
 
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997r. Nr 133, poz. 883 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm.);
3. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie.
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. W Szkole Podstawowej Nr 135 i Gimnazjum nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie, za pośrednictwem strony https://mobireg.pl/zs35-kra/funkcjonuje elektroniczny dziennik lekcyjny zwany dalej e-dziennikiem. Oprogramowanie i usługi z nim związane dostarczane są przez firmę Dreamtec, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania e-dziennika jest umowa podpisana przez dyrektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.
2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerze oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego i pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy prawa.
3. Podstawą prawną funkcjonowania e-dziennika, przechowywania i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania jest: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002r. Nr 23, poz. 225 ze zm.) oraz Art.23 pkt. 1 ust. 2, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
4. Dyrektor szkoły nie jest zobligowany do zbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku
z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajowa tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz.225 ze zm.).
5. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 w Krakowie. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz.225 ze zm.).
6. Zasady funkcjonowania e-dziennika zostały opracowane na postawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23,poz.225 ze zm.).
7. E-dziennik funkcjonujący w szkole zapewnia realizację zapisów w Szkolnych Zasadach Oceniania.
8. Rodzic (prawny opiekun) ma prawo do podstawowego, bezpłatnego konta elektronicznego i informacji o swoim dziecku zawartych w e-dzienniku.
9. Rodzic (prawny opiekun) ma możliwość – na zasadzie dobrowolności – rozszerzenia dostępu do konta elektronicznego, poprzez osobiste zawarcie umowy z firmą Dreamtec.
10. W przypadku, gdy rodzic (prawny opiekun) nie posiada dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania, wychowawca, nauczyciel, dyrektor lub pedagog udostępnia rodzicom (prawnym opiekunom) za pomocą komputera szkolnego wszystkie informacje dotyczące jego dziecka (analogicznie jak w dzienniku tradycyjnym), z zachowaniem poufności danych.
 
ROZDZIAŁ II
KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM
 
1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie e-dziennika, za które osobiście odpowiada.
2. Hasło powinno być zmienianie zgodnie z poleceniami administratora. Początkowe hasło do swojego konta, które użytkownik dostanie od Administratora służy do pierwszego zalogowania.
3. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem i hasłem do systemu.
4. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów e-dziennika każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy również po upływie ich ważności.
5. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem e-dziennika.
6. Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora e-dziennika.
7. Zakres uprawnień w e-dzienniku dla poszczególnych użytkowników:
NAUCZYCIEL:
- zarządzanie ocenami  i frekwencją z prowadzonych lekcji,
- wprowadzanie i edycja pochwał i uwag na prowadzonych lekcjach,
- wgląd w statystyki wszystkich uczniów,
- wgląd w statystyki logowań uczniów i ich opiekunów,
- przeglądanie ocen uczniów i przeglądanie frekwencji uczniów,
- dostęp do konfiguracji konta,
- komunikacja z rodzicami, uczniami, nauczycielami, administratorem dziennika,
- systematyczne sprawdzanie wiadomości na swoim koncie.
WYCHOWAWCA KLASY:
- zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji,
- zarządzanie wszystkimi ocenami w klasie, której nauczyciel jest wychowawcą,
- zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji,
- zarządzanie frekwencją w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą,
- wgląd w statystyki uczniów i wgląd w statystyki logowań, możliwość sporządzania wydruków,
- przeglądanie ocen i frekwencji uczniów,
- dostęp do konfiguracji konta,
- komunikacja z rodzicami, uczniami, nauczycielami, administratorem dziennika.
DYREKTOR SZKOŁY:
- zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji,
- zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji,
- edycja danych wszystkich uczniów,
- wgląd w statystyki wszystkich uczniów,
- wgląd w statystyki logowań,
- wgląd w listę kont użytkowników,
- przeglądanie ocen wszystkich uczniów,
- przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów,
- dostęp do konfiguracji konta,
- możliwość sporządzania wydruków,
- komunikacja z rodzicami, uczniami, nauczycielami, administratorem dziennika,
ADMINISTRATOR E-DZIENNIKA:
- zarządzanie wszystkimi danymi szkoły wprowadzanymi do e-dziennika,
- wgląd w listę kont użytkowników,
- zarządzanie zablokowanymi kontami,
- zarządzanie ocenami w całej szkole,
- zarządzanie frekwencją w całej szkole,
- wgląd w statystyki wszystkich uczniów,
- wgląd w statystyki logowań,
- przeglądanie ocen wszystkich uczniów,
- przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów,
- dostęp do konfiguracji konta,
- możliwość sporządzania wydruków,
- komunikacja z rodzicami, uczniami, nauczycielami, administratorem e-dziennika,
SEKRETARIAT:
- wgląd w statystyki wszystkich uczniów i wgląd w statystyki logowań.
 
ROZDZIAŁ III
PRZEKAZYWNIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM
 
1. W e-dzienniku do przekazywania i wymiany informacji służy moduł WIADOMOŚCI.
2. Moduł WIADOMOŚCI nie zastępuje obowiązujących w szkole zasad przekazywania informacji.
 
ROZDZIAŁ IV
ADMINISTRATOR DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
 
1. Za poprawne funkcjonowanie e-dziennika w szkole odpowiedzialny jest administrator e-dziennika.
2. Wszelkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie szkoły, dokonuje administrator za wiedza i zgodą dyrektora szkoły.
3. Każdy zauważony i zgłoszony pisemnie administratorowi przypadek naruszenia bezpieczeństwa ma być zgłoszony.
4. Jeśli nastąpi zablokowanie konta nauczyciela, administrator ma obowiązek:
- skontaktować się osobiście z nauczycielem i wyjaśnić powód blokady,
- w razie stwierdzenia próby naruszenia bezpieczeństwa, powiadomić firmę nadzorującą,
- wygenerować i przekazać nowe jednorazowe hasło dla nauczyciela.
5. Do obowiązków administratora e-dziennika należy:
- zapoznać użytkowników z zasadami użytkowania e-dziennika,
- przekazanie użytkownikom informacji o nowych kontach,
- w przypadku przejścia ucznia do innej klasy lub skreślenia go z listy uczniów, administrator przed dokonaniem tej operacji w dzienniku elektronicznym ma obowiązek zarchiwizować, celem umieszczenia go w arkuszu ocen,
- systematyczne sprawdzanie wiadomości na swoim koncie i jak najszybsze odpowiadanie na nie.
 
ROZDZIAŁ V
DYREKTOR SZKOŁY
 
1. Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego wicedyrektor dokonuje bieżącej kontroli poprawności uzupełniania e-dziennika.
2. Do 20 września dyrektor szkoły sprawdza wypełnienie przez wszystkich wychowawców danych uczniów, potrzebnych do prawidłowego działania e-dziennika.
3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do:
- systematycznego sprawdzania statystyki logowań,
- kontroli systematyczności wpisywania ocen i frekwencji przez nauczycieli,
- odpowiadania na wiadomości nauczycieli,
- przekazywania uwag i ważnych informacji za pomocą WIADOMOŚCI,
- generowania odpowiednich statystyk, niezbędnych do dokonywania analizy wyników nauczania,
- dochowywania tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa.
 
ROZDZIAŁ VI
WYCHOWAWCA KLASY
 
1. Wychowawca klasy odpowiada za prowadzenie e-dziennika swojej klasy w zakresie opisanym w rozdziale VI.
2. Do 20 września wychowawca klasy wypełnia moduł DANE UCZNIOW I RODZICOW i na bieżąco go aktualizuje.
3. Oceny zachowania wpisuje wychowawca klasy według zasad określonych w Szkolnych Zasadach Oceniania.
4. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły lub klasy, wychowawca klasy zgłasza ten fakt administratorowi
i kancelarii szkoły e-dziennika poprzez wysłanie WIADOMOŚCI. Na podstawie takiej informacji. administrator e-dziennika, może ucznia skreślić z listy uczniów lub przenieść do innej klasy.
5. Wychowawca klasy nie ma możliwości edytowania ocen z innych przedmiotów w klasie, które jest wychowawcą, poza przedmiotem, którego uczy.
ROZDZIAŁ VII
NAUCZYCIEL
 
1. Nauczyciel prowadzi lekcję z wykorzystaniem mechanizmu MobiReg lub dowolnego innego komputera z dostępem do Internetu.
2. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności uczniów oraz wpisuje temat zajęć. W trakcie trwania zajęć uzupełnia inne elementy (np. oceny, uwagi).
3. W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela (zastępstwo), obowiązek uwzględnienia tego faktu
w planie zajęć spoczywa na osobie wskazanej przez dyrektora osobie.
4. Nauczyciel umieszcza informacje o każdym sprawdzianie na planie lekcji klasy, w której sprawdzian został zaplanowany.
5. Każdy nauczyciel w klasach, w których prowadzi zajęcia jest odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do
e-dziennika:
-       ocen cząstkowych,
-       prognozowanych oceń klasyfikacyjnych śródrocznych i końcowych,
-       ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i na koniec roku szkolnego,
-       terminów sprawdzianów w planach klas.
6. Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto i zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów innym osobom.
7. Nauczyciel jest zobligowany do ochrony przenośnego urządzenia MobiReg, z którego loguje się do e-dziennika, aby uczeń lub osoba postronna nie miała dostępu do urządzenia.
8. W razie zauważenia naruszenia zasad bezpieczeństwa nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie administratora e-dziennika.
9. Ma obowiązek utrzymywania powierzonego sprzętu w należytym stanie.
 
ROZDZIAŁ VIII
SEKTRETARIAT
 
1. Na polecenie dyrektora administrator e-dziennika może przydzielić osobie pracującej w szkole konto z uprawnieniami nauczyciela, nie dając możliwość edycji danych dotyczących ocen i frekwencji w żadnej klasie szkoły.
2. Pracownicy sekretariatu szkoły są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania informacji odnośnie nieprawidłowego działania i funkcjonowania e-dziennika lub awarii administratorowi e-dziennika.
 
ROZDZIAŁ IX
POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII
 
1. Postępowanie Dyrektora w czasie awarii:
- dyrektor szkoły ma obowiązek sprawdzić, czy wszystkie procedury dotyczące awarii są przestrzegane przez administratora e-dziennika
i nauczycieli,
- dopilnować jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania systemu,
- zabezpieczyć środki na wypadek awarii w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu.
2. Postępowanie administratora dziennika elektronicznego w czasie awarii:
- o fakcie zaistnienia awarii administrator dziennika elektronicznego powiadamia firmę zewnętrzną obsługującą dziennik elektroniczny, dyrektora szkoły oraz nauczycieli.
3. Postępowanie nauczyciela w czasie awarii:
- w razie awarii systemu e-dziennika lub sieci internetowej nauczyciel ma obowiązek na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach, wprowadzić temat lekcji, obecności uczniów, ew. oceny, wprowadzić  po usunięciu awarii do e-dziennika, bez zbędnej zwłoki.
- awarię przenośnego urządzenia MobiReg, oprogramowania czy sieci internetowej lub pracownikowi sekretariatu,
- nie podejmuje samodzielnej próby usunięcia awarii.
 
ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych zawartych w e-dzienniku, są przechowywane
w szkolnym archiwum.
2. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne.
3. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z e-dziennika, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć
w sposób jednoznacznie uniemożliwiającą ich odczytanie.
4. Regulamin e-dziennika wchodzi w życie z dniem 7 października 2013r.