Obowiązujące dokumenty wewnątrzszkolne

 • Statut Przedszkola 136(tekst dostępny w zakładce "Przedszkole" lub BIP)
 • Plan nadzoru pedagogicznego,
 • Plan pracy szkoły,
 • Plan pracy przedszkola,
 • Ceremoniał Szkolny (sztandar szkoły),
 • Regulamin Rady Pedagogicznej szkoły, 
 • Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola,
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 • Regulamin Rady Rodziców,
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
 • Regulamin świetlicy szkolnej,
 • Regulamin stołówki szkolnej,
 • Regulamin biblioteki szkolnej,
 • Regulamin gospodarowania podręcznikami,
 • Regulamin pełnienia dyżurów,
 • Regulamin korzystania z e-dziennika,
 • Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu,
 • Regulamin wynajmu pomieszczeń,
 • Procedura - zamach terrorystyczny w szkole,
 • Procedury postępowania sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją,
 • Regulamin WDN (roczny),
 • Wieloletni Plan WDN 2016 - 2021,
 • Regulamin Wycieczek Szkolnych,
 • Regulamin e-Dziennika,
 • Koncepcja Pracy i Rozwoju Szkoły 2016 – 2021,
 • Koncepcja Pracy i Rozwoju Przedszkola 2016 – 2021,
 • Regulamin wynagrodzenia AiO,
 • Plan urlopów nauczycieli nieferyjnych i pracowników AiO
 • Regulamin pracy,
 • Regulamin oceny pracy pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze i pracowników zajmujących stanowiska pracownicze,
 • Zasady polityki kadrowej,
 • Regulamin premiowania pracowników AiO,
 • Regulamin przyznawania nagród dla AiO,
 • Regulamin wynagradzania nauczycieli,
 • Regulamin dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych,
 • Procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
 • Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego,
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Instrukcja kancelaryjna,
 • Obieg dokumentów,
 • Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt,
 • Regulamin w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych,
 • Instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów,
 • Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania,
 • Wykaz osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem bankowych,
 • Instrukcja kasowa
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (p. poż.),
 • Rejestr Pieczęci,
 • Instrukcja kontroli wewnętrznej,
 • Instrukcja inwentaryzacyjna,
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt - Archiwum Państwowe w Krakowie.
Kontrola zarządcza:
 • Regulamin kontroli zarządczej,
 • Instrukcja zarządzania ryzykiem,
 • Ocena Ryzyka Zawodowego,
 • Procedura kontroli finansowej,
 • Procedura kontroli należności.
 • Instrukcja BHP,
 • Instrukcja ewakuacji,
 • Instrukcja gospodarowania odzieżą i obuwiem robotniczym oraz środkami ochrony osobistej,
 • Procedura udostępniania informacji publicznej przez ZSO 35 w Krakowie.

Autor: M. Wagiel